HOME
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책에 동의합니다.
복지교회
삶에 평안을 주는 교회
032-561-1004 ~7
032-561-1008
is2424@hanmail.net
꽃꽃이앨범   HOME  |  소식과 나눔  | 꽃꽃이앨범
전체게시물 72건 / 1페이지
3.jpg
복지교회 | 6일 전
     
KakaoTalk_20200802_122735413.jpg
복지교회 | 12일 전
     
KakaoTalk_20200725_152048028_02.jpg
복지교회 | 20일 전
     
KakaoTalk_20200718_102942560_02.jpg
복지교회 | 20-07-18
     
KakaoTalk_20200712_130531183_02.jpg
복지교회 | 20-07-12
     
3.jpg
복지교회 | 20-07-04
        꽃꽂이 - 김연구 전도사/박민희 사모 (결혼기념)
KakaoTalk_20200627_170534264_02.jpg
복지교회 | 20-06-27
       
KakaoTalk_20200625_141605636_02.jpg
복지교회 | 20-06-25
     
KakaoTalk_20200613_150155153_02.jpg
복지교회 | 20-06-13
     
KakaoTalk_20200530_140330097_02.jpg
복지교회 | 20-05-30
     
KakaoTalk_20200526_163717537_02.jpg
복지교회 | 20-05-26
        꽃꽂이 - 김희찬 학생
KakaoTalk_20200513_134245013_02.jpg
복지교회 | 20-05-17
       꽃꽂이 - 김준형집사 (생일감사)
KakaoTalk_20200513_134245013_03.jpg
복지교회 | 20-05-13
    꽃꽂이 - 이규환집사 박정순권사 (결혼기념) / 이햇님청년 (생일감사)
KakaoTalk_20200503_150022607_03.jpg
복지교회 | 20-05-03
                                   꽃꽂이- 양홍규권사 권인애권사 (결혼기념)      
3.jpg
복지교회 | 20-04-25
     꽃꽂이- 이남형권사 이단심 권사(결혼기념)
1.jpg
복지교회 | 20-04-19
            꽃곶이: 서정수권사 이화자권사 (결혼기념)

회원가입약관    |    개인정보처리방침    |    청소년보호정책    |    이메일주소 무단수집거부    |    전체 최근게시글